Qualitat

BIO-CENTRE. Laboratoris. Andorra

BIO-CENTRE té implementats dos sistemes de Control de Qualitat, un Intern i un altre extern. Aquest sistemes tenen com a objectiu controlar la fiabilitat del procediment de mesura.

 • Programa de Control Intern de la Qualitat: De periodicitat diària. BIO-CENTRE mesura diàriament substàncies de concentració coneguda per assegurar-se de la perfecta ca libració i funcionament dels analitzadors i del perfecte estat dels reactius.
 • Programa de Control Extern de la Qualitat: De periodicitat mensual. BIO-CENTRE esta subscrit a Programes Internacionals de Garantia de Qualitat essent els seus resultats comparats amb els altres laboratoris.
  • Programes de Garantia de la Qualitat de la Societat Espanyola de Química Clínica (SEQC): Bioquímica, Hormones, Marcadors Tumorals, Serologia i Microbiologia.
  • Fundació Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (AEHH): Hematologia i Coagulació
  • Programa Unity de intercomparació de laboratoris (BIO-RAD). Control extern d’immunoassaig. Immunoassay Plus Control. Marcadors tumorals.

BIO-CENTRE disposa del sistema informàtic integral Modulab, que gestiona de manera automàtica tots els procediments :

 • Pre analítics (obtenció, gestió de peticions i obtenció de mostres biològiques degudament identificades amb codi de barres)
 • Analítics (tots els processos metrològics, mitjançant connexió on line dels seus equips analítics)
 • Post analítics (validació tècnica i facultativa, gestió de resultats i facturació).

BIO-CENTRE disposa d’ Intralab un programa de consulta on line de resultats de manera permanent i exclusiva a disposició del metge prescriptor.

BIO-CENTRE té l’objectiu de garantir la màxima qualitat en totes les prestacions que proposa. En conseqüència, declara i assumeix els següents principis:

 1. La Qualitat del servei sanitari que s’ofereix al pacient és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques, acceptades per la comunitat científica, de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUA del procés assistencial.

 2. BIO-CENTRE orienta la seva política de qualitat, vetllant per assegurar una millora continuada de l’assistència en concordança amb els recursos disponibles.

 3. La garantia de QUALITAT dels serveis es basa confiant en els valors humans i professionals de les persones que hi treballen, que són l’eix vertebrador de la política de qualitat a BIO-CENTRE.

 4. BIO-CENTRE assegura una formació continuada dels professionals;un respecte a llur tasca; la dotació de les estructures i equipaments necessaris; la capacitat de motivació; la capacitat de recollir i canalitzar les aportacions innovadores dels seus treballadors.

 5. La QUALITAT és una missió comú a totes les àrees i persones de BIO-CENTRE. Cada treballador és responsable de la Qualitat de la seva feina. La Direcció de qualitat és responsable d'IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant llur execució.

 6. De BIO-CENTRE tots els recursos humans i materials disponibles estan dedicats al pacient per tal d’informar de la seva salut i garantir la confiança que ens ha dipositat. BIO-CENTRE posarà al seu abast un sistema de recollida d’opinió, queixes i suggeriments.

 7. BIO-CENTRE posarà especial atenció en el manteniment de les instal·lacions i equipaments, i el personal serà especialment diligent en el compliment dels horaris establerts, en mantenir una correcta imatge personal i atendre les recomanacions que sobre l’avaluació de riscos laborals s’estableixin.

 8. BIO-CENTRE, donarà compliment a l’establert en els contractes de prestació de serveis subscrits. Així mateix adquereix el compromís de satisfer tots els requisits legalment vigents en l’atenció al client com en totes les altres normes reglamentàries i especialment en la confidencialitat de les dades dels malalts.

 9. BIO-CENTRE donarà compliment a les normatives i recomanacions relatives a l’impacte mediambiental de les seves activitats.

 10. La fiabilitat i rapidesa dels resultats i informes analítics és una prioritat de BIO-CENTRE.

 11. L'aplicació d'aquesta política exigeix la integració activa de tot l'equip humà. Per fer això la Direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la QUALITAT".