Qualitat

BIO-CENTRE. Laboratoris. Andorra

BIO-CENTRE té un ferm compromís amb la qualitat, i disposa d'un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ). Cada any el laboratori es sotmet a una auditoria per una empresa externa certificada que assegura i acredita el compliment de les condicions imposades per la norma ISO 9001:2015.

BIO-CENTRE participa en programes internacionals de garantia externa de qualitat:

 • Programas de Garantía Externa de la Calidad para Laboratorios Clínicos de la SEQCML
 • Programas de Evaluación Externa de la Calidad en Hematología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH)
 • Programa Unity Interlaboratory de Bio-Rad
 • Programa de Evaluación Externa de la Calidad en Microbiologia y Parasitologia (AEFA)
 • Programa Food, Water and Environmental Microbiology. PHE (Public Health England)

BIO-CENTRE utilitza controls de qualitat interns, amb periodicitat diària, per a verificar el correcte funcionament dels analitzadors.

BIO-CENTRE disposa d'un programa informàtic integral de gestió analítica i administrativa (Silverlab) que permet garantir la traçabilitat de tots els seus processos pre-analític, analític i post-analític

BIO-CENTRE disposa del SilverWeb: un programa de consulta on-line de resultats de manera permanent i exclusiva per als seus clients.

BIO-CENTRE té l’objectiu de garantir la màxima qualitat en totes les prestacions que proposa. En conseqüència, declara i assumeix els següents principis:

 1. La Qualitat del servei sanitari que s’ofereix al pacient és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques, acceptades per la comunitat científica, de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUA del procés assistencial.

 2. BIO-CENTRE orienta la seva política de qualitat, vetllant per assegurar una millora continuada de l’assistència en concordança amb els recursos disponibles.

 3. La garantia de QUALITAT dels serveis es basa confiant en els valors humans i professionals de les persones que hi treballen, que són l’eix vertebrador de la política de qualitat a BIO-CENTRE.

 4. BIO-CENTRE assegura una formació continuada dels professionals;un respecte a llur tasca; la dotació de les estructures i equipaments necessaris; la capacitat de motivació; la capacitat de recollir i canalitzar les aportacions innovadores dels seus treballadors.

 5. La QUALITAT és una missió comú a totes les àrees i persones de BIO-CENTRE. Cada treballador és responsable de la Qualitat de la seva feina. La Direcció de qualitat és responsable d'IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant llur execució.

 6. De BIO-CENTRE tots els recursos humans i materials disponibles estan dedicats al pacient per tal d’informar de la seva salut i garantir la confiança que ens ha dipositat. BIO-CENTRE posarà al seu abast un sistema de recollida d’opinió, queixes i suggeriments.

 7. BIO-CENTRE posarà especial atenció en el manteniment de les instal·lacions i equipaments, i el personal serà especialment diligent en el compliment dels horaris establerts, en mantenir una correcta imatge personal i atendre les recomanacions que sobre l’avaluació de riscos laborals s’estableixin.

 8. BIO-CENTRE, donarà compliment a l’establert en els contractes de prestació de serveis subscrits. Així mateix adquereix el compromís de satisfer tots els requisits legalment vigents en l’atenció al client com en totes les altres normes reglamentàries i especialment en la confidencialitat de les dades dels malalts.

 9. BIO-CENTRE donarà compliment a les normatives i recomanacions relatives a l’impacte mediambiental de les seves activitats.

 10. La fiabilitat i rapidesa dels resultats i informes analítics és una prioritat de BIO-CENTRE.

 11. L'aplicació d'aquesta política exigeix la integració activa de tot l'equip humà. Per fer això la Direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la QUALITAT".

POLÍTICA DE LA QUALITAT

Horaris:

Dilluns a Dijous de 7:00h a 14:00h i de 16:00 a 18:00h | Divendres de 7:00h a 15:00h | Dissabte de 8:00h a 10:30h