Nota Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:

LABORATORI BIOCENTRE S.L.U., [d’ara endavant BIO-CENTRE], és el titular del portal Web bio-centre.ad, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/ Isabel Sandy, 2 (1er 2ona) - AD700 Les Escaldes (Principat d’Andorra), NRT L712456J, Inscrita al Registre de Comerç Nº 910456D, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a biocentre@andornet.ad.


INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.


ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per BIO-CENTRE, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.


INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

BIO-CENTRE no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i BIO-CENTRE no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de bio-centre.ad, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web bio-centre.ad com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. BIO-CENTRE pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.


INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

BIO-CENTRE declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, BIO-CENTRE no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

BIO-CENTRE no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que BIO-CENTRE realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL ,MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de BIO-CENTRE.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de BIO-CENTRE i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de BIO-CENTRE.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per BIO-CENTRE. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de BIO-CENTRE, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” bio-centre.ad.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de BIO-CENTRE, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de BIO-CENTRE.

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix el Reglament de l’Agencia Andorrana de Protecció de Dades i la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades (LQPD), li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un fitxer titularitat  de LABORATORI BIOCENTRE S.L.U., [d’ara endavant BIO-CENTRE], amb domicili social a C/ Isabel Sandy, 2 (1er 2ona) - AD700 Les Escaldes (Principat d’Andorra), NRT L712456J, Inscrita al Registre de Comerç Nº 910456D, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

E-mail biocentre@andornet.ad, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix BIO-CENTRE.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça biocentre@andornet.ad indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i, si escau, d’ oposició, (Drets ARSO) enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: C/ Isabel Sandy, 2 (1er 2ona)- AD700 Les Escaldes (Principat d’Andorra) o bé enviant-ho per correu electrònic a biocentre@andornet.ad indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".


POLÍTICA

BIO-CENTRE està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de bio-centre.ad del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.


MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que BIO-CENTRE,  ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.


DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb la Llei qualificada 15/2003, per mitjà del present document, i que són:

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

 • l'enviament d'un correu electrònic a: biocentre@andornet.ad
 • comunicació per escrit dirigida a: BIO-CENTRE, C/ Isabel Sandy, 2 (1er 2ona)- AD700 Les Escaldes (Principat d’Andorra)

BIO-CENTRE  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació. 

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides als nostres fitxers són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
BIO-CENTRE, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries. 


CANVI DE NORMATIVA 

BIO-CENTRE, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: biocentre@andornet.ad.

Que són les Cookies?

Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

S’utilitzen Cookies per:

 • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
 • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
 • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
 • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, donant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar.li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

 • Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:
 • Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.
 • Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.
 • De rendiment: S'utilitzen per millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.
 • De publicitat: Són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
 • Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-expressament.
 • Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.
 • De geo-localització: Aquestes cookies s'utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d'oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.
 • Analítiques: Recopilen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per tal d'obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.


Cookies utilitzades

A continuació es mostra una taula amb les cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de "nivell d’intrusiu" recolzat en una escala de l'1 al 3, en la qual:

 • Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l'usuari.
 • Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.
 • Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s'identifica l'usuari de manera única i evident.

 

Desactivar l’ús de cookies

L’usuari podrà en qualsevol moment, rehabilitar l’ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador, per exemple :

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042


Els informem que BIO-CENTRE en el seu domini bio-centre.ad no utilitza cap mena de “cookie”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMINI

Nom de la "Cookie"

Expira

Informació i intrusió

Intrusiu

 

COOKIES PRÒPIES

bio-centre.ad

ver legal

Permanent

Control versió dels textos legals

Nivell 3

 

COOKIES DE TERCERS

bio-centre.ad

__utma

2 anys

Mesurament interna Google Analytics

Nivell 3

bio-centre.ad

__utmb

30 minuts

Mesurament interna Google Analytics

Nivell 3

bio-centre.ad

__utmc

Sessió

Mesurament interna Google Analytics

Nivell 3

bio-centre.ad

__utmz

6 mesos

Mesurament interna Google Analytics

Nivell 3

bio-centre.ad

__utmz

2 anys

Per a distingir els usuaris

Nivell 3

bio-centre.ad

__ga

2 anys

Per a distingir els usuaris

Nivell 3

bio-centre.ad

__gib

24 hores

Per a distingir els usuaris

Nivell 3

bio-centre.ad

__gat

1 minut

Per a limitar el percentatge de sol·licituds

Nivell 3


Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que,  si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per a impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix lloc web, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

Horaris:

Dilluns a Dijous de 7:30h a 14:00h i de 16:00 a 18:00h | Divendres de 7:30h a 15:00h | Dissabte de 8:00h a 10:30h